Integratie van vrouwen in zicht?

15 december 2016
© Nationale Beeldbank, Henk van Houwelingen

Vandaag kwam de SCP-studie Integratie in zicht? uit. Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat het opleidingsniveau van migranten de afgelopen 15 jaar is gestegen, maar nog nauwelijks heeft geleid tot een betere arbeidsmarktpositie. Als positief punt noemt het SCP de toegenomen participatie van Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Dit is verheugend nieuws. Een kanttekening die Atria hierbij maakt is dat deze toename in arbeidsparticipatie sinds de economische crisis in 2008 voor een deel weer is tenietgedaan. Met een participatiecijfer van 48% staan niet-westerse vrouwen nog altijd op grote afstand van autochtone vrouwen, niet-westerse- en autochtone mannen (met participatiecijfers van respectievelijk 62%, 62% en 72%). Dit is bijvoorbeeld ook bij gezinsmigrantes het geval. Uit een onderzoek van Atria (2014) kwam naar voren dat het arbeidspotentieel onder deze groep nog onvoldoende wordt benut.

Daarnaast signaleert het SCP een stijgend onbehagen van migranten over hun leven en mogelijkheden in Nederland. Dit blijkt onder meer uit ervaringen met discriminatie die zijn toegenomen onder niet-westerse groepen, en uit een daling van het aandeel dat zich thuis voelt in Nederland.

In tegenstelling tot het beeld dat vaak in media naar voren komt, is de houding van autochtone Nederlanders ten opzichte van migranten de afgelopen 10 jaar niet negatiever geworden.

Thema