Where gender is happening: Atria gaat van start met mooie programma’s

8 december 2017
Springende meisjes © FotograafMarianne Bras Via Nationale Beeldbank

De Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevestigde deze maand dat de subsidie voor een drietal vijfjarige programma’s aan Atria toegekend is. Dit betekent dat onze collectie in bibliotheek en archief ook de komende 5 jaar voor publiek toegankelijk is. Online en offline. Het betekent dat we mooie en interessante evenementen blijven organiseren. Het betekent ook dat we ons onverminderd intensief bezig gaan houden met onderzoek en advies. Zo zetten we ons de komende 5 jaar, samen met diverse partners, opnieuw in voor een samenleving waarin:

  • gendergerelateerd geweld niet meer wordt getolereerd en daadwerkelijk wordt voorkomen;
  • mensen een balans vinden tussen leren, werken en zorgen
  • geen ruimte is voor stereotype beeldvorming
  • gendergelijkheid en diversiteit geaccepteerd worden

Kort gezegd staan de thema’s gendergerelateerd geweld, arbeid & zorg, stereotype beeldvorming en diversiteit in de periode 2018-2023 centraal.

De drie programma’s die in januari 2018 van start gaan zijn:

Bronnen van Verandering 

Het programma Bronnen van Verandering stelt Atria in staat haar collectie te behouden, uit te breiden en beschikbaar te stellen aan onder andere wetenschappers, opiniemakers, vrouwenorganisaties, actiegroepen en netwerken, (jonge) feministen en feministische netwerken. En ieder ander die geïnteresseerd is in de rijke geschiedenis van de vrouwenbewegingen. Dat gebeurt niet alleen via de bibliotheek in hartje Amsterdam, maar ook via een digitaal netwerk van nationale - en op termijn ook internationale – genderbronnen. Atria ontwikkelt dit samen met andere erfgoedinstellingen. Naast een rijke bron van kennis jaagt Atria in dit programma het maatschappelijke debat aan over gendergelijkheid en diversiteit, via ingezonden brieven en opiniestukken, debatten en andersoortige bijeenkomsten.

Werk.en.de Toekomst

In deze Alliantie gaat Atria samen met het Landelijk Expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek (VHTO), Emancipator ‘voor mannen en emancipatie’ en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) gelijke posities van vrouwen, mannen en LHBTI’s op de veranderende arbeidsmarkt bevorderen. Hiervoor willen de partners genderstereotype beeldvorming in het onderwijs en op de arbeidsmarkt doorbreken en voorzieningen voor het combineren van zorgen, werken en leren toereikend maken.

Act4Respect

Een toekomst waarin gendergerelateerd geweld niet langer wordt getolereerd, is het uiteindelijke doel waar de alliantie Act4Respect van Rutgers en Atria een bijdrage aan wil leveren. De alliantie werkt voor én met jongeren en jongvolwassenen. De bepalende elementen van dit programma zijn een campagne, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van professionals in beleid en praktijk, interventies en effectonderzoek bij risicogroepen, en een kennishub met en voor professionals.

Internationaal emancipatiebeleid

Behalve de meerjarige programma’s, initieert en participeert Atria in verschillende projecten. Zo heeft Atria samen met WO=MEN en het netwerk VN-Vrouwenverdrag van het ministerie van OCW, Directie Emancipatie, de opdracht gekregen de komende 4 jaar een actieve rol te spelen bij het ophalen van input voor de regeringsdelegatie die in New York tijdens de jaarlijkse sessies van de VN Commission on the Status of Women namens Nederland onderhandelt. Met de 2 andere partners zorgt Atria voor het ophalen van input bij maatschappelijke organisaties in Nederland die betrokken zijn bij het internationale emancipatiebeleid. Atria is ook betrokken bij de monitoring van de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland.

Thema