Voor wie?

Wij zetten onze kennis en expertise graag in voor onderzoek, advies en ondersteuning bij beleidsontwikkeling en -evaluatie.  

Ministeries en Tweede Kamer

Op landelijk niveau hebben onze beleidsonderzoeken, adviezen en trainingen betrekking op de effecten voor vrouwen (en mannen) van beleidsnota's, wetsvoorstellen en de implementatie van beleid. Atria stuurt bijvoorbeeld regelmatig een beleidsbrief met aanbevelingen naar de Tweede Kamer. Ook brengen wij gevraagd en ongevraagd factsheets uit over onze thema's.

Gemeenten

Onze onderzoeken en adviezen bevatten vaak ook aanbevelingen voor lokale en regionale overheden, en zijn soms specifiek op het lokale emancipatie- en participatiebeleid gericht.

Internationaal

Atria heeft een zeer goede werkrelatie met de Raad van Europa, de Europese Unie, de Europese Commissie en haar uitvoerende organisaties, zoals EIGE en Agency for Fundamental Rights (FRA). Onze onderzoeken en adviezen op Europees niveau hebben onder andere betrekking op thema’s als geweld tegen vrouwen, gendermainstreaming en de implementatie van de afspraken uit het Beijing Platform for Action (VN).

Maatschappelijke organisaties

Een deel van de internationale activiteiten wordt in opdracht uitgevoerd. Hierbij, en ook bij onze activiteiten vanuit onze reguliere subsidie, hechten we sterk aan een goede samenwerking met andere maatschappelijke organisaties op het brede terrein van emancipatie, mensenrechten, discriminatie, en diversiteit. Atria participeert actief in de verschillende netwerken van landelijke organisaties die zich bezig houden met emancipatie, vrouwenrechten, gender en diversiteit (zoals de Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN, Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Vrouwen aan de Top, IHLIA, TNN).

Wetenschap

Atria werkt met universiteiten en onderzoeksinstellingen samen om onderzoek uit te voeren en de resultaten te verspreiden. 

Bedrijfsleven

Bedrijven kunnen bij Atria onder andere terecht voor advies over en onderzoek naar de diversiteit van hun personeelsbestand, en de vraag hoe optimaal gebruik te kunnen maken van die diversiteit.